Visgids met kajak tour dagdeel: SEK 900 per persoon (EUR 79*)

SEKĀ 900.00

Skepen, Södra Åsjön, Törn of Ronnebyån (vrije keuze) 

Ochtendtour start 08.00 en eindigt rond 12.00

Middagtour start 13.00 en eindigt rond 17.00

Avondtour start 19.00 en eindigt rond 23.00